Genel Bilgiler

Ziraat Fakültesi; 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanun kapsamında kurulan Bingöl Üniversitesine bağlı bir fakültedir. Ziraat Fakültesi  bünyesinde 7 adet bölüm ile (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ve Zootekni Bölümleri)  ülke ve bölge tarımını modernleştirmek, sorunlara bilimsel yaklaşımlarla çözümler getirmek, teorik ve Pratik bilgilerle donanımlı Ziraat Mühendisleri yetiştirmek, tarımın her dalında araştırma, teknoloji ve hizmet üretmek, yayımını gerçekleştirmek gibi görevleri yerine getirmeyi hedef almıştır. 

Ziraat Fakültesi, bünyesinde 11 Profesör, 8 Doçent, 9 Dr. Öğr. Üyesi ve 9 Araştırma Görevlisi ile eğitim-öğretim vermektedir.

MİSYON

 • Bilimsel araştırma, nitelikli eğitim ve uygulama işlevlerini yürüterek tarımsal alanda topluma hizmet yükümlülüğünü yerine getirmek,
 • Ziraat Mühendisliği alanlarında, donanımlı ve girişimci bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak,
 • Çağdaş ve uygulamaya yönelik bilgi ile donatılmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik yapabilecek yapıda kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip bireyler yetiştirmek,
 • Uluslararası etkileşimin önemini vurgulayacak etkinlikler düzenlenmek ve genç bilim insanlarının yetişmesinde farkındalığı arttıracak çalışmalar yapmak,
 • Öğrencilerin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek şekilde eğitim almalarını sağlamak,
 • Öğrencilerin edindikleri teorik ve uygulamalı mesleki bilgilerin uygulamaya aktarmalarını sağlayacak faaliyetleri desteklemek,
 • Sorunları tanımlayan, analiz eden, araştırmalara dayalı çözüm önerilerini geliştiren Ziraat Mühendisleri yetiştirmek,
 • Akademik personelin araştırma yapabilme olanaklarını geliştirmek,
 • Toplumun öncelikli sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik yapılan araştırma ve eğitim faaliyetlerini desteklemek,
 • Tarımsal araştırma konusunda ulusal ve uluslararası bağlamda rekabetçi olmak,
 • Doğal kaynaklarımızı koruyarak, çevreye dost sürdürülebilir tarımı yaygınlaştırmak,
 • Ulusal ve bölgesel  düzeyde tarımsal  ve ekonomik kalkınma için bilgiye ulaşmayı ve bilgi yaymayı görev edinmek,
 • Tarımsal araştırmalarda ulusal ve uluslararası  işbirliğini artırarak sonuçları uygulamaya aktarabilmek ve nitelikli yayın sayısını artırmak.

 

VİZYON

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan bir Ziraat Fakültesi olmak. 

KALİTE POLİTİKAMIZ

İnsanlığa hizmet yolunda, çağın ihtiyaçlarına cevap veren, eğitim, araştırma ve buluşlarıyla güçlü ve saygın fakültelerden birisi olma vizyonumuzu gerçekleştirmek için; kalite politikamız;

 • Saygın ve güvenilir olmak,
 • Etkin, hızlı ve kaliteli hizmet vermek,
 • Fakültemiz tarafından sunulan tüm hizmet alanlarında adalet ve eşitlik ilkesine bağlı kalmak,
 • Eğitim-öğretim, araştırma-uygulama ve yönetim süreçlerinde sürekli gelişmeyi sağlamak,
 • Karar mekanizmalarına paydaşları katarak katılımcı yönetim anlayışını benimsemek,
 • Girişimci ve yenilikçi bir anlayışta olmak,
 • İçinde bulunduğumuz çağın ihtiyaçlarının gerektirdiği donanımda, ulusal ve uluslararası piyasalara işgücü yetiştirmek,
 • Ülkenin ve toplumun sorunlarına duyarlı, çözüm odaklı yaklaşım sergilemek,
 • Muhtemel riskleri önceden algılamak ve bu riskleri fırsata dönüştürmek,
 • İnsan ve madde kaynaklarını en rasyonel şekilde kullanmak ve gereksiz iş süreçlerini ortadan kaldırmak,
 • Takım çalışmasına önem veren bir çalışma ortamı oluşturmak,
 • Bilimsel özgünlük ve özgürlük ilkelerine uygun çalışmalar yapmak,
 • Değişim ve gelişimi takip etmekten çok değişim ve gelişimde öncü rol oynamak,
 • Ülkenin ve toplumun değerlerine saygılı olmak,
 • Şeffaf ve hesap verebilen bir yönetim anlayışını benimseyen bir fakülte olmaktır.

HEDEFLERİMİZ

Fakültemizin temel hedefleri, Üniversitemizin tarım, çevre ve yaşam bilimleri alanlarında bölgesel özellikleri de dikkate alan, uluslararası standartlarda kabul gören eğitim-öğretim anlayışı ile prosedürleri uygulamak, modern ihtiyaçlara cevap verebilen bilimsel çalışmalarda bulunarak, toplumsal ve iktisadi kalkınmaya destek vermek ve amaçlanan bu görevi yerine getirecek yeterlilikte ve özelliklerde elemanlar yetiştirmektir.