Su Ürünleri Bölümü

Hayatın sularda başladığı gerçeği dikkate alınır ise insanoğlunun var oluşundan bu güne sularla ve su ürünleriyle iç içe olduğu söylenebilir. Türkiye’de su ürünleri sektörü geleceği parlak sektörler arasındadır. Bilimsel gelişmeler ve teknolojik yeniliklerin uygulamaya geçirilmesi, sektörle ilişkili ağ, yem ve işleme gibi fabrikaların kurulması sektörün gelişmesine katkıda bulunmuş ve sektörü ülke ekonomisinde önemli bir yere taşımıştır. Bu bağlamda; Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne bağlı olarak 2008 yılında Su Ürünleri Bölümü kurulmuştur. Fakültemiz, Su Ürünleri Bölümü’nde yer alan öğretim elemanlarının uzmanlık alanları Temel Bilimler, Yetiştiricilik, Balıkçılık ve Balık Hastalıkları gibi farklı araştırma konularıdır. Gelişmekte olan bölümde şu an Lisans seviyesinde öğrenci bulunmamakla birlikte, ilerleyen yıllardan itibaren lisans öğrenci kabul etmek için alt yapı imkânlarını artırma faaliyetlerine hız verilmiştir.

MİSYON (ÖZGÖREV)
Su ürünleri alanındaki bilimsel-teknolojik gelişmeleri takip etmek;
Ülkemizin sahip olduğu doğal su ürünleri kaynaklarının ulusal ve bölgesel düzeyde, etkin bir biçimde kullanılmasına yönelik detaylı bilgi birikiminin kazandırılmasına, sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklerle donanımlı teknik işgücünün yetiştirilmesine yönelik olarak evrensel kriterlere uygun, çağın gerektirdiği şekilde nitelikli eğitim programları düzenlemek, teorik ve uygulamalı lisans ve lisansüstü “eğitim – öğretim” çalışmaları yapmak; Mesleğinde idealist ve başarılı mühendisler yetiştirmek.

Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlayacak şekilde; avcılık, sucul ortam ekolojisi, sürdürülebilir avcılık için stokların tahmini, işletilmeyen stokların devreye sokulması, stok dalgalanmalarının sebeplerinin araştırılması, balıkçılık rejiminin belirlenmesi, işletmeye açılan göl, gölet ve barajlarda yürütülecek faaliyetlerin belirlenmesi, balıkçılık ve su ürünleri doğal stoklarının ve üretim kaynaklarının koruması, doğal stoklara zarar vermeden maksimum şekilde yararlanılması ve verimliliğin arttırılması, yetiştiricilik, insan sağlığı için son derece yararlı proteinlerin herhangi bir kayba uğramadan sucul gıdaların işlenmesi ve değerlendirilmesi, ülkemizde hızla gelişen su ürünleri yetiştiriciliği; beslenme ve yem üretimi; su ürünleri sağlığı, genetik ve biyoteknoloji gibi alanlarda bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeyde disiplinler arası “araştırmalar” yapmak, Uluslar arası projeleri yürütmek;

Su Ürünleri alanında dünya bilimi ve teknolojisine hipotez sunmak, bilimsel veri üretmek ve katkı vermek, nitelikli bilimsel çalışmalar yapmak ve Uluslar arası dergilerde kaliteli yayınlar çıkarmak;
Populasyonun yoğunluğu, dağılımı, yayılımı ve miktarının bilinmesi ve buna göre rasyonel avcılık, minimum masraf maksimum ürün optimum ve sürdürülebilir fayda ile Bölgedeki ekolojik çevrenin korunmasında etkin rol oynamak,
Balık populasyonlarından optimum düzeyde yararlanmayı sağlayacak modeller geliştirmek,

Su ürünleri sektöründe yeni teknolojiler geliştirmek ve teknoloji transferini sağlamak Her koşulda etik bir duruş sergileyerek, ülkemiz yararına bölgesel ve ulusal düzeyde topluma ve ilgili kesimlere hizmet verebilmek, Bölgedeki yetiştiricilerin tüm teknik destek ihtiyaçlarını karşılamak, araştırma sonuçları ve yeniliklerin uygulamaya aktarılması, diğer bir ifadeyle topluma ve paydaşlara gereksinim duydukları hizmet veya servisleri sağlamak Su Ürünleri Bölümümüzün temel görevidir.

VİZYON (ÖZGÖRÜŞ)
Üniversitemiz, Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Bölümümüzün vizyonu;
Sucul ortama, Dünyada ve Ülkemizde kapladığı yaklaşık %70’lik alan kadar ve vücudumuz unda yaklaşık bu oranda su içerdiğini bilerek önem vermek,
Su ürünlerine, dünyada ve ülkemizde canlılar âleminin yaklaşık %70’ini oluşturduğu tür sayısı kadar ve sağlığımıza verdiğimiz değer kadar önem vermek,
Su ve Su Ürünleri ile ilgili konular kapsamında yeniliklere ve gelişmelere açık, cesaret verici duyuş, düşünüş ve bilgi donanıma sahip bireylerin görev yaptığı,


Evrensel bilgi ve teknoloji üretimi ile sürdürülebilir toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak bilimsel Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) çalışmaları, eğitim-öğretim ve yayın faaliyetleriyle dünya standartlarında başarılı, bilgi üreten, bölgesel ihtiyaçlar öncelikli olmak üzere, sektöründe gereksinimlerini karşılayabilen, kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayan, topluma yön veren, geleceğin şekillenmesinde rol alan, Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, kaynak yaratabilen, paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurabilen, kurumsallaşmış gelenekleri ve sürekliliği bulunan bir yüksek öğretim kurumu olmaktır.

Ülkemiz ve dünya gerçeklerini kavrayan, yorumlayan, sorgulayan; pozitif bilim çerçevesinde ölçme ve değerlendirme yapabilen, sayısal argümanları anlayabilen, çözüm üreten; meslek etiğine bağlı; yetiştiricilik ve doğal canlı su kaynaklarının yönetilmesi gibi bir çok alanda bilgi ve becerilere ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek diğer niteliklere sahip; çok yönlü ve özgür düşünebilen; nitelikli ve çağın gereklerine uygun eğitim almış Su Ürünleri Mühendisleri ve Akademisyenleri yetiştirmeyi kendisine ilke edinen,

BÖLÜMÜMÜZÜN TEMEL DEĞERLERİ
• Akademik mükemmellik
• Akademik özgürlük
• Katılımcı yönetim
• Akılcılık
• Bilimsellik
• Eğiticilik
• İşbirliğine açık olmak
• Etik değerlere bağlı olmak
• Disiplinler-Arası çalışma
• Vatanseverlik
• Toplumsal yararlılık
• Katılımcılık
• Evrensellik
• Çağdaşlık
• Yenilikçilik ve Üretkenlik
• Güvenilirlik
• Süreklilik
• Her şeye önemi kadar değer vermek

Laboratuar ve Araştırma İmkânları
Bölümde 1 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Araştırma ve Uygulama Laboratuarı, 1 Akvaryum Ünitesi ve Ekolojik Araştırmalar Laboratuarı, 1 Avlanma Teknolojisi Laboratuarı ve 1 Temel Bilimler Laboratuarı olmak üzere 4 adet laboratuar bulunmaktadır. Bölümümüz, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra Bölgemizde bulunan su ürünleri sektörüne hizmet vermektedir.

Bölüme 6 m. uzunluğunda Araştırma teknesi alınması düşünülmektedir.

Bu laboratuarlarda Genetik, Balık Anatomisi ve Fizyoloji, Histoloji vb. gibi temel araştırmaların yanı sıra; Yetiştiricilik, Su Ürünleri Sağlığı, Yaş Tayini, İşleme, Su Ürünleri Ekolojisi, Akvaryum, Su Analizi, Toksikoloji vb. alanlarda araştırmalar yapılmaya çalışılmaktadır.

PROJELER
Üniversitemiz kadrosunda bulundukları süre içerisinde, Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından hazırlanmış olup, halen devam eden ve tamamlanmış olan bu projelerden bazıları aşağıdadır.
1.Murat Nehri Balık ve Zooplankton Faunasının Araştırılması, BÜBAP Projesi, Proje No:018.

2.Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın İnaktive Flavobacterium psychrophilum İçeren Alginat Mikropartikülleri İle İmmunizasyonu, BÜBAP Projesi.

3.Bingöl’de Suyun ve Su Ürünlerinin Bilimsel Keşfi, TÜBİTAK-4004, Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı.

4.Murat Nehri (Genç, Bingöl)’nde Avlanabilen Balık Türlerinde Endoparazitlerin Araştırılması, BÜBAP Projesi.

5.Hexachlorocyclohexane (HCH-γ-isomer-Lindane)’nın Zebra balığı (Danio rerio)’nın üreme sistemine etkisinin histopatolojik olarak incelenmesi. Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, BÜBAP Projesi.